Чорнухинська територіальна громада

Полтавська область, Лубенський район

Положення про Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради

 

                                                                   Додаток 

                                                                   до рішення 5 сесії 8

                                                                   скликання Чорнухинської 

                    селищної ради від 25.02.2021 №506            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ соціального захисту  та охорони здоров’я 

  Чорнухинської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Чорнухинської селищної ради (далі – Відділ) є  виконавчим органом Чорнухинської селищної ради, утворений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітне і підконтрольне селищній раді, та її виконавчому комітету, селищному голові; 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженням селищного голови, рішеннями   селищної ради та виконавчого комітету, а також Положенням про Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Чорнухинської селищної ради та іншими нормативно-правовими актами;

1.3. Положення про Відділ соціального захисту та охорони здоров’я   Чорнухинської селищної ради, структура та чисельність спеціалістів Відділу затверджується рішенням селищної ради, працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування;

1.4 Відділ веде самостійний баланс, має право відкривати особові і реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України, у рамках своїх повноважень заключати від свого імені договора, угоди з юридичними установа та фізичними особами, отримувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем у суді;

1.5. Відділ є юридичною особою публічного права, має статус неприбуткової установи, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням;

1.6. повне найменування юридичної особи: ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧОРНУХИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ;

скорочена назва: ВСЗОЗ ЧОРНУХИНСЬКОЇ С/Р

1.7. юридична адреса Відділу: 37100, Полтавська область, селище міського типу Чорнухи, вулиця Центральна, будинок 39

ІІ. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є реалізація державної та місцевої політики у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.

ІІІ. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

3.1. здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства соціального захисту та охорони здоров’я ;

3.2. розробляє та організовує виконання місцевих комплексних програм та заходів щодо поліпшення соціальних потреб та медичного забезпечення жителів громади; 

3.3. забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я;

3.4. організацію соціального обслуговування населення;

3.5. забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

3.6. здійснення заходів, направлених на забезпечення  соціальними послугами жителів селищної ради, підвищення ефективності та якості таких послуг;

3.7. забезпечення в межах наданих повноважень безоплатності та доступності медицини на території селищної ради, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу;

3.8. здійснення контролю за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та соціальних нормативів наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров’я;

3.9. забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів соціального захисту  та охорони здоров’я;

3.10. координація роботи соціального захисту та лікувально-профілактичних закладів  з питань надання кваліфікованої допомоги населенню  та підвищення її якості;

3.11. підготовка проектів рішень на сесії селищної ради та засідання виконкому з питань, що знаходяться в компетенції відділу;

3.12. здійснення контролю за виконанням рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються компетенції відділу;

3.13. проведення заходів щодо організації санітарно-просвітницької роботи серед населення, працювати у тісному контакті з профспілковими та громадськими організаціями.

3.14. здійснення координації діяльності і контролю за виконанням підпорядкованими Відділу  закладами, установами та службами;

3.15. здійснення інших повноваженнь, покладених на Відділ відповідно до законодавства.

 

ІV.Відділ відповідно до покладених на нього завдань

 

4.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністрів України інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. проводить аналіз стану соціального та медичного розвитку селищної ради та формує пропозиції щодо усунення недоліків;

4.3. забезпечує організацію надання соціальних і реабілітаційних  послуг та проведення соціальної роботи;

4.4. сприяє наданню доступного безкоштовного медичного обслуговування на території громади;

4.5. забезпечує відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розвиток усіх видів медичного обслуговування, розвиток й удосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності;

4.6. бере участь у:

        виконанні загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та протидію торгівлі людьми;

       розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

   підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку селищної ради;

        реалізації програм у сфері соціального захисту та охорони здоров’я;

       розробленні проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань соціального захисту та охорони здоров’я;

       роботі комісії, утворених при селищній раді, з питань, що входить до компетенції відділу;

4.7. забезпечує приймання заяв з необхідними документами для призначення різних видів державної соціальної допомоги та передачу їх відповідному органу соціального захисту населення;

4.8. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

4.9. забезпечує виконання функцій орану опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

4.10. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств і організацій;

4.11. забезпечує у межах своїх повноважень виконання  мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.12. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.13. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики  стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та захисту персональних даних;

4.14. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належить до його компетенції, селищній раді та виконавчому комітету;

4.15. співпрацює з установами, організаціями, закладами з питань забезпечення соціального захисту та охорони здоров’я;

4.16. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

4.16. здійснює інші, передбаченні законом повноваження.

 

 

V. Права

 

Відділ має право:

5.1. залучати посадових осіб виконавчих органів селищної ради 
для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я;

5.6. надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень і розпоряджень селищного голови питань, що відносяться до компетенції Відділу;

5.7. контролювати хід виконання комплексних програм в галузі соціального захисту та охорони здоров’я;

5.8. здійснювати контроль за організацією надання соціальних послуг та лікувально-профілактичного процесу у медичних закладах.

 

VІ. Структура відділу

 

6.1. Відділ очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про місцеве самоврядування в Україні та службу в органах місцевого самоврядування;

6.2. структура Відділу й чисельність працівників затверджується рішенням сесії селищної  ради;

6.3. працівників відділу призначає на посаду за рішенням конкурсної комісії селищної ради та звільняє з посади селищний голова.

6.4. посадові обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

Начальник відділу:

1). здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

2) подає на затвердження на сесії селищної ради  положення про Відділ (внесення змін до положення);

3) затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету, селищної ради;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи ;

6) звітує перед селищним головою та виконавчим комітетом ради про виконання покладених на Відділ завдань ;

7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень Відділу;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ради та  підприємствами, установами та організаціями - за дорученням селищного голови;

10) координує діяльність працівників Відділу, здійснює керівництво і відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці та дотримання чинного законодавства про охорону праці;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13) подає на затвердження селищному голові проекти кошторису та штатного розпису Відділу у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Відділу.

17) здійснює загальне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих установ та закладів.

16) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.5. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями Чорнухинської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови;

 

VІІ. Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділенні на його утримання;

7.2. джерелами фінансування Відділу є:

       кошти селищної територіальної громади;

       інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством;

7.3. майно, яке знаходиться на баланс Відділу є комунальною власністю Чорнухинської селищної ради та перебуває в його оперативному управлінні .

 

VIІІ. Взаємодії відділу

8.1.Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, відділами, структурними підрозділами виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради, депутатами, постійними комісіями, іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності: одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

ІХ. Заключні положення

9.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь